Poistenie výrobkov

Predmetom poistenia je vec zakúpená od poistníka, pre ktorú je ponúkané poistenie:

  • Predĺženie záruky
  • Poistenie proti rozbitiu a krádeži

Predmetom poistenia môže byť vec používaná na súkromné účely alebo na profesionálne vykonávanie činnosti. Predmetom poistenia však nemôže byť vec poškodená už pri kúpe alebo majetok určený na predpredaj. V každom roku poistenie môže byť limit poistného plnenia vyčerpaný iba raz. Poistenie predĺženej záruky sa vzťahuje na: finančnú stratu na poistenej veci spôsobenej elektrickým alebo elektronickým obmedzením alebo stratou funkčnosti veci, ktorá nastane v čase trvania poistenia. Rozsah poistenia je zhodný s podmienkami zákonnej záruky. Poistné plnenie je poskytované formou opravy veci, výmenou za rovnaký kus prípadne výmenou za novší model podobných vlastností.

Na čo sa poistenie nevzťahuje?

Poistenie predĺženej záruky sa nevzťahuje najmä na straty vzniknuté:

  • vadou veci, ktorá vznikla použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu poškodením veci zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou
  • poškodením veci, účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok
  • poškodením veci činností, pre ktorú vec nie je určená alebo ktorá je pre danú vec neobvyklá, aj keď táto činnosť nie je výslovne zakázaná v návode na obsluhu
  • chybnou inštaláciou či aktualizácií BIOSu alebo firmware
  • poškodením veci prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Kde sa na mňa vzťahuje poistné krytie?

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v krajine, kde poistený zakúpil vec, na ktorej sa poistenie vzťahuje (teda v Slovenskej republike), bez ohľadu na to, kde ku škode na veci došlo.

Aké mám povinnosti?

Poistený je povinný najmä:

  • Dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
  • Bezodkladne nahlásiť vznik škodovej udalosti na email: servis@salente.sk
  • V prípade krádeže, doložiť protokolom od Polície SR, že k danému činu došlo. Doklad musí byť vystavený na majiteľa tovaru, na ktorého bola vystavenej faktúra na tovar.

Kedy poistné krytie začína a končí?

Poistenie vzniká okamihom kúpy veci na e-shope eshop.salente.sk, pričom poistné krytie predĺženej záruky začína prvým dňom nasledujúcim po dni, keď uplynula zákonná záruka na vec, na ktorú sa poistenie vzťahuje.

Poistenie aj poistné krytie končí uplynutím dohodnutej doby trvania poistenia, zánikom alebo odcudzením poistenej veci, poskytnutím poistného plnenia v peniazoch, platným odstúpením od kúpnej zmluvy v zákonnej záručnej dobe z dôvodu záručnej vady veci.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Poistenie je možné vypovedať odstúpením od poistenia v lehote 14 dní od vzniku poistenia. V tomto prípade bude vrátená celá suma uhradená za dohodnuté poistenie.

Späť do obchodu