Podmienky ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Osobné údaje, ktoré poskytujete, sú spracované Abacus Electric s.r.o., Planá 2, České Budějovice, OR: Krajský súd v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 1228.

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutie osobných údajov a bez ich spracovania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť povinnosti z neho vyplývajúce. V prípade, že je na spracovanie osobných údajov vyžadovaný Váš súhlas, nebudeme si súhlas nijako vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia uzatvorenia zmluvného vzťahu, poskytnutie služby predaja tovaru alebo povinnosti nami stanovenej.

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu, prípadne k ich zneužitiu. Ochrana osobných údajov, ochrana súkromia a práv každého jednotlivca je jednou zo základných hodnôt, ktoré zamestnanci Abacus Electric dodržiavajú.

Naši zamestnanci si plne uvedomujú hodnotu a citlivosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú. Sú si plne vedomí škôd, ktoré môže vyzradenie, zničenie alebo pozmenenie týchto údajov spôsobiť každému jednému majiteľovi týchto údajov, každému jednému z Vás.

Abacus Electric a každý zamestnanec Abacus Electric sa osobne zaväzujú chrániť dôvernosť, dostupnosť a neporušenosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, pretože to považujú za vec svojej osobnej profesijnej cti bez ohľadu na to, či ho k tomu zaväzuje právny akt . Osobné údaje, s ktorými naši zamestnanci prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, nikdy nezverejnia, nikomu neoprávnene nezašlú, nikdy ich nezmenia alebo nezničia, mimo rozsahov stanovených náplňou práce. Aby sa naši zamestnanci vyhli neúmyselnému vyzradeniu, zničeniu alebo pozmeneniu osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, pravidelne sa v danej oblasti vzdelávajú a absolvujú pravidelné školenia.

Každý náš zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby zabránil zverejneniu, zničeniu alebo pozmeneniu osobných údajov, s ktorými prichádza do styku a s ktorými pracuje. To znamená, že dodržiava bezpečnostné opatrenia informačnej bezpečnosti, chráni osobné údaje v listinnej podobe, všíma si svojho okolia a neodkladne hlási akékoľvek podozrivé správanie výpočtovej techniky, svojich kolegov alebo tretích strán.

Abacus Electric a jej každý jeden zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby bolo zabezpečené spravodlivé a transparentné spracovanie osobných údajov, na tento účel, sú spracované procesy, ktoré nepretržite vylepšujeme tak, aby každý subjekt mal v každom okamihu k dispozícii odpoveď na akúkoľvek otázku týkajúcu sa jeho osobných údajov a ich spracovanie.

Abacus Electric a jej každý jeden zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby sa zabezpečilo naplnenie práv dotknutých osobných údajov, a na tento účel sú implementované jednak zodpovedajúce technológie a jednak zavedené správne procesy.

Na koho sa obrátiť

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov alebo vykonávaní Vašich práv neváhajte kontaktovať našich pracovníkov, ktorí sú pripravení Vám pomôcť.

V takýchto prípadoch kontaktujte:
Abacus Electric , email abacus@abacus.cz

Spracovávané osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré my spracovávame, slúžia k uzavretiu zmluvy a k jej plneniu. Ide o:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Bankové spojenie, bankový účet
 • Prehľad (história) realizovaných nákupov
 • V prípade procesu náboru uchádzačov o zamestnanie - osobné údaje, ktoré sú obsahom Vami poskytnutého životopisu alebo fotografie.

Osobné údaje tretích osôb

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Na akom právnom základe spracovávame osobné údaje

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré poskytujete, sú spracovávané na základe nižšie uvedeného právneho základu:

 • Plnenie či uzavretie zmluvy
 • Nákup a predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia
 • Plnenie právnej povinnosti
 • Povinnosť podľa českého práva alebo práva EÚ - Zákon o účtovníctve, Zákonník práce, Zákony v oblasti soc. zabezpečenia a zamestnanosti, Zákon o poisťovníctve, Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML) atď.
 • Oprávnený záujem
 • Ochrana majetku (kamerový systém), odovzdávania v rámci našej spoločnosti / organizácie na administratívne účely, priamy marketing.
 • Váš kvalifikovaný súhlas (ak nám bol udelený)
 • Zasielanie obchodných oznámení elektronickou formou.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje si odovzdávame iba v rámci našej spoločnosti Abacus Electric. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím stranám. Ide o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

 • Naši dodávatelia pre zaistenie logistiky (dodávka tovaru a služieb) - plnenie zmluvy.
 • Audítorské spoločnosti - plnenie právnej povinnosti.
 • IT spoločnosti - na základe oprávneného záujmu. Ide o outsourcing IT služieb a prípadný prístup k osobným údajom v rámci správy IT systémov.
 • Orgány štátnej správy - daňové úrady, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne, súdy, exekútori a podobne - na základe plnenia právnej povinnosti.

Každý subjekt / tretiu stranu, ktoré Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom odovzdávame (pokiaľ sa nejedná o plnení právnej povinnosti), zaväzujeme zmluvou, ktorá okrem iného ustanovuje:

 • Povinnosť chrániť osobné údaje
 • Povinnosť mlčanlivosti
 • Povinnosť spolupráce pri kontrole dodržiavania ustanovení GDPR

Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v závislosti od účelu, pre ktorý osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje uchovávame minimálne po dobu trvania zmluvy. Vo väčšine prípadov sme nútení uchovávať Vaše osobné údaje v súlade so zákonmi a to spravidla po dobu 10 rokov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie budú zlikvidované ihneď po tom, ako dôjde k obsadeniu pracovnej pozície uzavretím pracovnej zmluvy s iným uchádzačom, okrem situácie, kedy uchádzač udelí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom predkladaní budúcich ponúk na pracovné pozície u Abacus Electric.

Kamerové záznamy sa uchovávajú po dobu piatich dní.

Spracovanie cookies, sledovanie IP adries a iné prostriedky technologického sledovania

Pri návšteve týchto Webových stránok evidujeme automaticky údaje ako napr. IP adresu pridelenú vášmu zariadeniu, dátum a čas prístupu na Webovú stránku, typ prehliadača a operačný systém vášho zariadenia, vami navštívené stránky a technické a funkčné cookies. Používame tieto informácie pre zistenie, ako užívatelia na týchto Webových stránkach surfujú a na účely všeobecnej analýzy. Tieto informácie nie sú používané na vašu identifikáciu a nespájame ich s vyššie uvedenými osobnými údajmi.

Vaše práva

Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU byť oboznámený s údajmi, ktoré správca či spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na obmedzené spracovanie (článok 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žiadať ľudský prieskum v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

Výmaz (zabudnutie) - Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov potrebných pre plnenie právnej povinnosti, údajov potrebných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

Prístup (zoznámenie s údajmi, ktoré o vás máme) - bude Vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o vás vedieme s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a ďalej potom prípadov, kedy by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Namietať proti spracovaniu osobných údajov - môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu Vašich záujmov. Námietku je možné uplatniť v prípadoch, kedy je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany alebo proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovania. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Obmedzenie spracovania osobných údajov - na základe Vašej námietky dôjde k obmedzeniu spracovaniu Vašich osobných údajov (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov). Do vyriešenia námietky je spracovanie osobných údajov obmedzené.

Prenesenie osobných údajov - ak ste nám poskytol (a) svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu budú Vám Vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby ich neaktuálnej verzie Vám nespôsobila ujmu - zaistíme aktualizáciu Vašich osobných údajov na základe Vášho podnetu.

Abacus Electric Vás v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a, že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (pozri . vyššie). Zároveň Vás Abacus Electric informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť. 

Ochrana osobných údajov

Abacus Electric zaisťuje ochranu Vašich osobných údajov zavedením primeraných opatrení ako technického, tak organizačného rázu. Abacus Electric Vás ubezpečuje, že neustále hodnotí bezpečnostnú situáciu a riziká a upravuje bezpečnostné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu Vašich osobných údajov.