Reklamačný poriadok

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento Reklamačný poriadok sa spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Abacus Electric, s.r.o., IČO: 45022828, so sídlom České Budějovice, Planá 2, PSČ 370 01, vedenej v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložke 1228 (ďalej len "predávajúci") vzťahuje na tovar, ktorý bol u predávajúceho zakúpený kupujúcim (ďalej len "kupujúci") na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim dištančným spôsobom (ďalej len "kúpna zmluva") a je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.2 Kupujícím je spotrebiteľ, alebo podnikateľ.

 • Spotrebiteľom je každý človek, ktorý uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "spotrebiteľ").
 • Podnikateľom je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len "podnikateľ").

2. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

2.1 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je prikladaná faktúra, dodací a záručný list. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami uvedenými v dodacom alebo záručnom liste potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho a záručného listu. V prípade výmeny tovaru dostane kupujúci nový dodací a záručný list, kde bude uvedené nové výrobné číslo. Ďalšie prípadné reklamácie budú uplatňovať na základe novo prideleného výrobného čísla.

2.2 Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená v dodacom alebo záručnom liste, prípadne všeobecne vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho. Ak ide o kúpu veci použitej, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Záruka na spotrebný materiál končí s prvým použitím tohto tovaru. Na predávaný softvér je záruka stanovená výrobcom a týka sa čitateľnosti médií. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii.

2.3 Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím a záručným listom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstva alebo stavu), neobdržal so zásielkou správne vyplnený dodací list alebo dostal poškodený či nekompletný tovar, uplatní túto vadu u predávajúceho ihneď.

2.4 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v záručnej dobe a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistí. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Kupujúci vadu presne označí a oznámi predávajúcemu, aké právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady si zvolil, a to pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Informácie o právach kupujúceho z chybného plnenia sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho.

2.5 Reklamácie sa uplatňujú v servise predávajúceho. Adresa prevádzky je uvedená na Záruční a pozáruční servis a vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho.

2.6 Po príjme reklamovaného tovaru posúdi pracovník predávajúceho správnosť vyplnených údajov a prezrie tovar. V prípade nesplnenia podmienok RMA dohodne s kupujúcim ďalší postup reklamácie. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

2.7 Reklamácia spotrebiteľa vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia lehota. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.).

2.8 Vybavené reklamácie sú zaslané kupujúcemu na účet predávajúceho späť na ním uvedenú adresu.

2.9 Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie:

 • Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú (ibaže k porušeniu dôjde pri obvyklom používaní).
 • Poškodením či odstránením vlastného označenia predávajúceho, pokiaľ sa na výrobku nachádzalo (komponenty z osobných počítačov a pod.).

2.10 Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

 • ak je vada na veci v čase jej prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 • vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
 • vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom či mechanickým poškodením,
 • vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho (hlavne. poškodením počítačovým vírusom, pôsobením živlov alebo vyššou mocou apod.).

3. ĎALŠIE USTANOVENIA

3.1 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, vyplní pred zaslaním reklamácie RMA formulár na webovej stránke predávajúceho. Ak uplatňuje práva z chybného plnenia formou odstránenia vady opravou a ak je na vykonanie opravy určená iná osoba, uplatní toto právo vždy u tejto osoby.

3.2 Pri opakovanom dodaní neúplných sprievodných dokladov potrebných k reklamácii (dodací list, zoznam odoslaného tovaru a pod.) je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, poplatok 20€ za dohľadanie týchto dokladov). V prípade neoprávnenej alebo neuznanej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo účtovať penále do výšky 20€ a náklady na dopravu.

3.3 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, súhlasí so započítaním majetkového nároku vyplývajúceho mu zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru proti jeho záväzku voči predávajúcemu, ktorý je po splatnosti dlhšie ako jeden mesiac.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2021 a ruší predchádzajúci Reklamačný poriadok.

REKLAMÁCIA

Čo musí reklamácia obsahovať:

 • Názov reklamovaného tovaru a podrobný popis závady.
 • Kompletný výrobok reklamácie.
 • Relevantné dokumenty preukazujúce zakúpenie produktu u Abacus s.r.o. Alebo iný doklad o kúpe v prípade obstarania produktov Salente u iného predajcu (napr. záručný list alebo daňový doklad, výpis z účtu a pod.).
 • Spiatočnú adresu, kde poslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, EMAIL).
 • Neposielať karty SIM a pamäťové karty (pamäťové karty zaslať len v prípade, ak dochádza napr. k rýchlemu vybíjaniu batérie alebo vypínaniu mobilného telefónu).

Podanie reklamácie je možné len zaslaním na adresu uvedenú nižšie. Odporúčame zasielať doporučene balíkom. Podací lístok z pošty od tejto zásielky si prosím uschovajte ako doklad o odoslaní tovaru k reklamácii. Nezabudnite si tovar poistiť.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

(Všeobecné podmienky sú opísané v čl.: 6 Všeobecných obchodných podmienok Abacus Electric, s.r.o)

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Kupujúci tiež zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Tovar by mal byť vrátený v kompletnom stave, v nepoškodenom obale, bez známok používania, najlepšie nerozbalený. Ak už nie je možné tovar vrátiť v pôvodnom stave, musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu. Zásielky na dobierku budú odmietnuté a zaslané späť. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať tento svoj nárok na pohľadávku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné:

 • Doložiť doklad o kúpe
 • Spísať sprievodný list s kontaktnými údajmi (telefón, email, číslo bankového účtu kam budú poslané peniaze vo formáte IBAN, adresu)
 • Výrobok s nepoškodeným balením a kompletným príslušenstvom

V prípade otázok nás kontaktujte na emaile servis@salente.sk

Späť do obchodu