Obchodné podmienky

Podmienky nákupu v e-shope

 

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Názov: Abacus Electric, s.r.o.

Telefón: +420 387 001 460
Sídlo:
 370 01 Planá č.2
IČO: 45022828
Zapísaná: v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 1228
Zoznam prevádzok : eshop.salente.sk, eshop.evolveo.sk (ďalej len"e-shop")

email: eshop@salente.sk, eshop@evolveo.sk
(ďalej len "predávajúci")

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Tieto obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom e-shopu (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti predávajúceho a fyzických a právnických osôb ako kupujúcich (ďalej samostatne len "kupujúci") vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva") podľa zákona c. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").

2.2 Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania ("spotrebiteľ"). Podnikateľ je osoba, ktorá samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom vykonávať ju sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len "podnikateľ").

2.3 Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobkov a služieb je uvedený v Reklamačnom poriadku ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.4 Potvrdením objednávky v e-shope  kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmien kami a Reklamačný poriadok .

 

3. PREDZMLUVNÁ KOMUNIKÁCIA

3.1 Zobrazenie tovaru na e-shope predávajúceho predstavuje výzvu na predloženie ponuky a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

3.2 Kupujúci predkladá ponuku zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci si vyberie tovar a množstvo tovaru vložením tovaru do košíka, potom zvolí spôsob platby a dopravy tovaru a odošle predávajúcemu záväznú objednávku. Pred odoslaním záväznej objednávky môže kupujúci zmeniť výber tovaru aj spôsob platby, t. j. kupujúci môže zmeniť.

3.3 Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie záväznej objednávky kupujúcemu zaslaním potvrdzujúceho e-mailu do elektronickej schránky kupujúceho.

3.4 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväznej objednávky (akceptácie) predávajúcim do elektronickej schránky kupujúceho.

3.5 Predávajúci si vo výnimočných prípadoch a len z objektívnych dôvodov vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie záväznej objednávky. V tomto prípade je kúpna zmluva uzavretá okamihom doručenia dodatočného potvrdenia záväznej objednávky predávajúcemu.

 

 

 

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Ceny tovaru sú uvedené vrátane a bez DPH vrátane všetkých zákonných poplatkov. Náklady na doručenie sa líšia v závislosti od zvoleného spôsobu a poskytovateľa dopravy a spôsobu platby.

4.2 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 • dobierka (v hotovosti alebo kreditnou kartou vodičovi dopravcu alebo na mieste doručenia)
 • Bezhotovostne pomocou GoPay:
  • Používanie kreditnej karty
  • Používanie online prevodov medzi bankami
  • Používanie peňaženky GoPay
  • Používanie virtuálnej meny Bitcoin
  • Používanie služby Google Pay
  • Používanie služby Apple Pay (v súčasnosti dostupné len používateľom prehliadača Safari)
 • bankovým prevodom na účet predávajúceho:

pre platby v mene CZK:
Majiteľ účtu: Abacus Electric, s.r.o.
Adresa: Planá č.p. 2, 370 01 Planá
Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 759740231/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ1201000000000759740231

pre platby v mene EUR:
Majiteľ účtu (príjemca): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Česká republika
Banka (názov banky): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu (Account no): 6093790247/0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6401000000006093790247

pre platby v mene USD:
Majiteľ účtu (príjemca): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Česká republika
Banka (názov banky): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu (Account no): 6086070217/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ9601000000006086070217

 

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy dohodnutý tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje dohodnutý tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

5.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5.3 Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.4 Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá ho kupujúcemu(spotrebiteľovi) hneď, ako ho kupujúci prevezme od dopravcu. Kupujúci(podnikateľ) ho odovzdá prvému dopravcovi na prepravu, čím umožní kupujúcemu uplatniť si voči dopravcovi svoje práva vyplývajúce z prepravnej zmluvy.

5.5 Preprava tovaru prostredníctvom GLS, PPL je možná v rámci Českej republiky, do zahraničia je možná prostredníctvom GLS. Cena za dopravu sa líši podľa času a spôsobu objednania a celkovej hodnoty objednaného tovaru.

5.6 Doručenie tovaru nákladnou dopravou podlieha poplatku, ktorý sa líši podľa krajiny doručenia.

5.7 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar dodaný predávajúcim čo najskôr po prevzatí tovaru od predávajúceho a v prípade prepravy po prevzatí tovaru od prepravcu. Ak kupujúci prevezme tovar od dopravcu, je povinný skontrolovať neporušenosť obalu a plomb a dodržiavať platné podmienky dopravcu.

5.8 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

5.9. Čas dodania je uvedený na karte výrobku a je označený textom "Dodáme do:".

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

6.1 Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej v e-shope (ak nie je ďalej uvedené inak) bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní, ktoré plynú odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade však kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, t. j. spôsobom, akým by sa s tovarom oboznámil v kamennom obchode. Z tohto dôvodu je predávajúci oprávnený započítať pohľadávku na náklady na amortizáciu proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie ceny.

6.2 Spotrebiteľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru.

6.3. Odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ vo vyššie uvedených lehotách na elektronickú adresu rma.plana@abacus.cz.

6.4 Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.

6.5 Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.

6.6 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky do štrnástich (14) dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Spotrebiteľa prijal, alebo iným spôsobom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú. Spotrebiteľposkytne predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na účely vrátenia finančných prostriedkov.

6.7 Ak predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu doručenia viacero možností, je povinný nahradiť spotrebiteľovi najlacnejšiu z nich. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom pri vrátení tovaru spotrebiteľovi alebo iným spôsobom, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a nevzniknú mu ďalšie náklady.

6.8. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako spotrebiteľ vráti tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.9 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako si vyžaduje jeho povaha a vlastnosti.

6.10 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.11 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

6.12

2.5 Kupujúci je povinný osobne doručiť alebo zaslať vrátený tovar dostatočne zabalený proti poškodeniu na adresu:

Abacus Electric, s.r.o.
Oddelenie sťažností
37001 Planá 2

Czech Republic

 

K tovaru musí byť priložený vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1 Prevzatý tovar musí:

(i) majú dohodnuté, vymenené alebo obvyklé vlastnosti;
(ii) sa dodá v požadovanom množstve;
(iii) spĺňať právne požiadavky pre daný druh tovaru;
(iv) zodpovedá kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzorke, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo vzorky.

7.2 Ak prijatý tovar nespĺňa vyššie uvedené požiadavky alebo ak nie je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa, môže príjemca po dohode s predávajúcim od zmluvy odstúpiť.

7.3 Právo kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, byt sa stane zjavným neskôr. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru. Rovnaký dôsledok má, ak kupujúci neprevezme vec, hoci mu predávajúci umožnil s ňou nakladať.

7.4 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas 24 mesiacov záručnej doby alebo počas doby používania uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode. Ak sa vada objaví do dvanástich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.

7.5 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

7.6 V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa vlastného uváženia reklamovať vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy: pozri reklamačný poriadok.

7.7 Podstatným porušením zmluvy je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca kúpnu zmluvu už v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana kúpnu zmluvu neuzavrela, keby toto porušenie predvídala.

7.8 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu právo uvedené v bode 7.6 pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uskutočnený výber nemožno zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo včas, má práva podľa § 2107 Občianskeho zákonníka.

7.9 Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vád požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci neuplatní svoje právo včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy.

7.10 V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo odmietne vadu odstrániť, kupujúci môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho.

7.11 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

7.12 Predávajúci nie je povinný uspokojiť nároky kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

7.13 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci podľa Reklamačného poriadku.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Kupujúcemumôže byť doručované na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

8.3 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.4 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.5 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu.

8.6 Kupujúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci je tiež zodpovedný za to, že poskytnuté kontaktné údaje sú presné a aktuálne.

8.7 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek ukončiť zasielanie obchodných oznámení do svojej elektronickej schránky odhlásením sa z odberu obchodných oznámení bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.

8.8 Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci používa elektronické komunikačné siete na ukladanie alebo prístup k údajom uloženým v koncovom zariadení kupujúceho a spracúva ich na účely poskytovania príslušných informácií. Kupujúci má právo odmietnuť takéto spracovanie údajov.

8.9 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.10 Kupujúci má právo podať sťažnosť orgánu dozoru alebo štátneho dozoru, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, príslušný živnostenský úrad a v súvislosti s ochranou osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov.

8.11 Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 6.1.2023.