Všeobecné obchodné podmienky

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Názov: Abacus Electric, s.r.o.
Sídlo: České Budějovice, Planá 2, PSČ 370 01
IČO: 45022828
Zapísaná: v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 1228
Zoznam prevádzok: eshop.salente.sk, Email: obchod@salente.sk
(ďalej len "predávajúci")

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti predávajúceho a fyzických a právnických osôb ako odberateľov (ďalej samostatne len "kupujúci") vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim dištančným spôsobom (ďalej len "kúpna zmluva") podľa zákona c. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník").

2.2 Kupujúcim je spotrebiteľ, alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len "spotrebiteľ"). Podnikateľom je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovou činnosť živnostenským Alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku (ďalej len "podnikateľ").

2.3 Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady výrobku a služieb sú upravené v Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.4 Kupujúci zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa s VOP a s Reklamačným poriadkom zoznámil.

3. OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

3.1 Vystavenie tovaru na webových stránkach obchodu predávajúceho (eshop.salente.sk) predstavuje výzvu na predkladanie ponúk a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Kupujúci podá ponuku tak, že zašle záväznú objednávku prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára. Kupujúci vykoná výber tovaru a množstvo tovaru vložením tovaru do košíka, ďalej vykoná výber spôsobu úhrady a dopravy tovaru a odošle záväznú objednávku predávajúcemu. Pred odoslaním záväznej objednávky je kupujúcemu umožnené meniť ako výber tovaru, aj spôsob úhrady, to znamená, že kupujúci ho môže zmeniť.

3.3 Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne obdržanie záväznej objednávky odoslaním potvrdzujúceho emailu do elektronickej schránky kupujúceho.

3.4 Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia prijatia záväznej objednávky (akceptácia) zo strany predávajúceho do elektronickej schránky kupujúceho.

3.5 Vo výnimočných prípadoch a iba z objektívnych dôvodov si predávajúci vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie záväznej objednávky. V tomto prípade je kúpna zmluva uzatvorená okamihom dôjdenia dodatočného potvrdenia záväznej objednávky predávajúcemu.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Ceny tovaru sú vrátane aj bez DPH, a to vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom. Tovar bude dodávaný za cenu uvedenú v aktuálnych cenníkoch predávajúceho platných pre deň, v ktorom dôjde k realizácii objednávky. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady.

4.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • na dobierku (v hotovosti alebo platobnou kartou u vodiča alebo na výdajnom mieste)
 • bezhotovostne pomocou služby GoPay:
  • Pomocou platobnej karty
  • Pomocou online bankového prevodu medzi bankami
  • Pomocou GoPay peňaženky
  • Pomocou Google Pay
  • Pomocou Apple Pay (aktuálne dostupné len pre používateľov pomocou prehliadača Safari)
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:

pre platby v mene CZK:
Majiteľ účtu: Abacus Electric, s.r.o.
Adresa: Planá č.p. 2, 370 01 Planá
Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 759740231/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ1201000000000759740231

pre platby v mene EUR:
Majiteľ účtu (Beneficary): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Czech Republic
Banka (Bank name): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu (Account no): 6093790247/0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6401000000006093790247

pre platby v mene USD:
Majiteľ účtu (Beneficary): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Czech Republic
Banka (Bank name): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu (Account no): 6086070217/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ9601000000006086070217

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy dohodnutej tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje dojednaný tovar od predávajúceho odobrať a zaplatiť kúpnu cenu.

5.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamžikom úplného zaplatenia jeho kúpnej ceny.

5.3 Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.4 Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdáva ho kupujúcemu (spotrebiteľovi), akonáhle ho tento prevezme od dopravcu. Kupujúcemu (podnikateľovi) ho odovzdá odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu, pričom kupujúcemu umožní uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

5.5 Preprava tovaru prepravnou službou GLS je možná v rámci celej Slovenskej republiky. Cena za prepravu sa líši podľa času a spôsobu objednania a celkovej hodnoty objednaného tovaru.

5.6 Dodanie tovaru prepravnou službou je spoplatnená sumou, ktorá sa líši podľa krajiny dodania.

5.7 Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po prevzatí tovaru od predávajúceho a v prípade odoslania tovaru pri jeho prevzatí od dopravcu. Pokiaľ preberá kupujúci tovar od dopravcu, je povinný prezrieť aj neporušenosť obalu a pečatí a postupovať podľa platných obchodných podmienok dopravcu.

5.8 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

6.1 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak) bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní, ktoré plynú odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Spotrebiteľ, je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

6.3 Odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ vo vyššie uvedených lehotách na elektronickú adresu obchod@salente.sk.

6.4 Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.

6.5 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.6 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci mu vráti prijaté peňažné prostriedky do štrnástich (14) dní od prevzatia vráteného tovaru, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od spotrebiteľa prijal, prípadne iným spôsobom podľa dohody strán. Spotrebiteľ poskytne predávajúcemu za účelom vrátenia prostriedkov všetku potrebnú súčinnosť.

6.7 Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný spotrebiteľovi nahradiť najlacnejší z nich. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru spotrebiteľovi, či iným spôsobom, ak s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú mu tým ďalšie náklady.

6.8 Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.9. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

6.10 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.11 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.12 V prípade omeškania podnikateľa s úhradou ceny plnenia má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,08% z ceny plnenia za každý začatý deň omeškania. Počnúc pätnástym dňom omeškania podnikateľa má predávajúci popri tom tiež nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z plnej ceny za každý začatý deň omeškania.

6.13 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dar.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Prevzatý tovar má:

(i) mať dohodnuté, vymenené či obvyklé vlastnosti;
(ii) byť doručené v požadovanom množstve;
(iii) vyhovovať požiadavkám právnych predpisov kladeným na daný druh tovaru;
(iv) zodpovedať kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy.

7.2 Ak prevzatý tovar nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, alebo ak sa nehodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, môže po dohode s predávajúcim príjemcu odstúpiť od zmluvy.

7.3 Právo kupujúceho je založené na vade,ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci by sa prejavila až neskôr. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok je ak kupujúci neprevezme vec, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.

7.4 Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo počas obdobia uplatňovania uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

7.6 V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy: pozri reklamačný poriadok.

7.7 Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca kúpnu zmluvu už pri uzatvorení kúpnej zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana kúpnu zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

7.8 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo uvedené v bode 7.6 VOP si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak kupujúci neuplatní svoje právo včas, má práva podľa § 2107 občianskeho zákonníka.

7.9 Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci neuplatní svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy.

7.10 U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

7.11 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

7.12 Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

7.13 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci podľa Reklamačného poriadku, dostupného na stránkach eshop.salente.sk.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či adrese uvedenej kupujúcim v objednávke.

8.2 Zmluvné strany dojednávajú, že prijatie ponuky s dodatkom alebo s odchýlkou nie je prijatím ponuky.

8.3 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

8.4 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.5 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu.

8.6 Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci zároveň zodpovedá za to, že poskytnuté kontaktné údaje sú presné a aktuálne.

8.7 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek ukončiť zasielanie obchodných informácií do svojej elektronickej schránky odhlásením odberu obchodných oznámení bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

8.8 Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci používa elektronické komunikačné siete na ukladanie údajov alebo na získavanie prístupu k údajom uloženým v koncových zariadeniach kupujúceho a spracováva ich za účelom poskytnutia relevantných informácií. Kupujúci je oprávnený takéto spracovanie údajov odmietnuť.

8.9 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.10 Kupujúci má právo obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je česká obchodná inšpekcia, príslušný živnostenský úrad a v súvislosti s ochranou osobných údajov tiež Úrad pre ochranu osobných údajov.

8.11 Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný na eshop.salente.sk.

8.12 Tieto VOP sú účinné od 1.1.2021.

 

Späť do obchodu